Adatkezelési tájékoztató

Cégünk védi a magánélethez és a jó hírnévhez fűződő jogait a szonyegszerviz.ro weboldal használata során, az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek megfelelően. Célunk, hogy szolgáltatásainkat biztonságos on-line körülmények között is elérhesse. Biztosítjuk Önt arról, hogy minden erőfeszítést megteszünk személyes adatainak védelme és a lehető legbiztonságosabb módon történő feldolgozása érdekében.

Ennek az oldalnak a tartalma gyakran módosulhat a weboldalon végrehajtott módosítások, jogszabályi változások vagy a bevált internetes gyakorlatok követhetősége érdekében.

Felkérjük Önt, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kapjon az adatvédelmi és adatfeldolgozási irányelveinkben bekövetkezett változásokról.

1. Tájékoztató a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan

Ez a dokumentum a szonyegszerviz.ro weboldal által kínált szolgáltatások igénybevétele során végzett személyes adatok feldolgozására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza (a továbbiakban „weboldal”).

A 2016/679 (EU) Rendeletnek megfelelően (Általános adatvédelmi szabályzat, a továbbiakban „GDPR”), „személyes adatok” magánszemélyhez mint „érintett személyhez” fűződő információkat jelent, amelyek által az illető személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító elemre való hivatkozás által, mint például egy név, azonosítószám, helymegjelölő adatok, on-line azonosító vagy különleges elemek, amelyek a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára vonatkoznak.

2. Fogalmak

érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

felhasználó:az a természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján a Szőnyegszerviz szolgáltatását igénybe veszi;

személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: a Felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. Begyűjtött személyes adatok

Mihelyt Ön használja az Szőnyegszervíz és a hozzá tartozó weboldal által kínált szolgáltatásokat, bizonyos személyes adatokat kell megadnia / gyűjtenie. A szolgáltatásunk igénybevételével Ön hozzájárulását adja nekünk a következő személyes adatok eléréséhez és feldolgozásához: e-mail, családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatok begyűjthetők a következő helyzetekben (a lista példaértékű, nem korlátozó jellegű):

e-mailben vagy közösségi hálózatokon keresztül elküldött kérések alapján;

felméréseinken, kérdőíveken vagy kutatásainkon való részvétel során;

versenyre vagy különleges kampányra való iratkozási / részvételi űrlap kitöltése során;

figyelmeztetésekre való iratkozási űrlap kitöltésekor olyan események kapcsán, amelyet szervezünk

regisztrációs űrlapot kitöltésekor, egy olyan esemény kapcsán, amelyet szervezünk;

Ezenkívül, sütiket és hasonló technológiákat használunk az Ön és eszközeinek felismerésére, és mások számára is engedélyezzük a sütik használatát. A Cookie-k szakasz ismerteti a technológiák használatának módját.

Az összegyűjtött információk magukba foglalhatják az Ön által használt eszköz IP-jét, a régiót vagy az általános helyet, ahonnan Ön belép a platformra, valamint a böngésző, az operációs rendszer vagy a használt eszköz típusát.

4. Személyes adatok feldolgozásáért felelő személy

Az Ön személyes adatait a platform üzemeltetője dolgozza fel: S.C. Long Ride Roll S.R.L. (Kft.), székhelye: Miercurea Ciuc/ Csíkszereda, Rét utca 83. szám, Harghita/Hargita megye, a Harghita/Hargita Megyei Törvényszék mellett működő Cégjegyzék bejegyzési sz. J adószáma (CUI) , Telefon: 0725 984 970, E-mail: office@cvps.ro.

5. Személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

Az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amelyet Ön a fiók webhelyen történő feliratkozása által és során, valamint a szolgáltatás igénybevétele során ad, a GDPR 6.1. cikkely (a) bekezdésének megfelelően. Abban az esetben, ha az adatkezelés olyan szerződés végrehajtásához szükséges, amelyben az érintett személy szerződő félként szerepel, vagy a szerződés megkötése előtt intézkedések meghozatala céljából, az érintett személy kérésére, az adatkezelés a GDPR 6.1. cikkely b) pontjának megfelelően megy végbe. Ha az adatfeldolgozás törvényi kötelezettségnek teljesítése céljából szükséges, azt a GDPR 6. cikkely (c) bekezdésének megfelelően kell elvégezni. Ha az adatfeldolgozás jogos érdekeink érdekében szükséges, akkor ezt a GDPR 6. cikkely (f) bekezdésének megfelelően történik.

6. Személyes adatok feldolgozásának célja és időtartama

A személyes adatok feldolgozásának célja, hogy platformunkon keresztül igénybe vehessék szolgáltatásainkat. Ezen túlmenően az Ön személyes adatai feldolgozásának célja a különböző marketing és reklámtevékenységek, nyeremenyjátékok, elektronikus / nem elektronikus hírlevelek küldésének megkönnyítése.

A Szőnyegszervíz részére átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni, vagy a vonatkozó szerződéses jogviszony időbeli hatályának lejártát követően jogosult mindaddig megőrizni amíg az adatok kezelése a Szőnyegszervíz jogos érdekeinek érvényesítése érdekében a megőrzés szükséges, vagy ameddig ezt jogszabály előírja.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szőnyegszervíz számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A Szőnyegszervíz a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

hitelessége és hitelesítése biztosított;

változatlansága igazolható;

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A Szőnyegszervíz az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szőnyegszervíz a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szőnyegszervíz és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Érintett személy jogai

A weboldal felhasználójaként, a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, Ön a következő jogokkal rendelkezik:

a. Információkhoz való hozzáférés jog: kérhet megerősítést, hogy a Szőnyegszeíz feldolgozza az Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ha igen, kérheti a következő információkhoz való hozzáférést:

a) feldolgozás célja;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) címzettek vagy címzett kategóriák, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra kell hozni, különösen harmadik országok címzettjei vagy nemzetközi szervezetek;

d) lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időszak megállapításához használt kritériumok;

e) a személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérő jog megléte vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozási jog;

f) panaszbenyújtási jog a felügyeleti hatóságnál;

g) ha a személyes adatok nem az érintett személytől kerülnek begyűjtésre, akkor a forrásra vonatkozó rendelkezésre álló információ;

h) automatizált döntéshozatali folyamat megléte, ideértve a profilok létrehozását is.

Abban az esetben, ha a személyes adatok kívülálló országba vagy nemzetközi szervezetnek kerülnek továbbításra, az érintett személy jogosult tájékoztatást kapni a megfelelő biztosítékokról.

b. Helyesbítési jog

Önnek jogában áll, indokolatlan késedelem nélkül, kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését. A Tekintettel a feldolgozás céljára, az érintettnek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez, többek között egy kiegészítő nyilatkozat benyújtása által.

c. Adattörlési jog („az elfelejtés joga”)

Önnek jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha fennáll az alábbi helyzetek valamelyike:

(a) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták;

(b) az érintett visszavonja hozzájárulását, amely alapján az adatfeldolgozás történik, és a feldolgozásnak nincs jogalapja;

(c) az érintett személy ellenzi az adatfeldolgozást, amelynek nincs törvényes alapja;

(d) a személyes adatok feldolgozása törvénytelen módon történt;

(e) a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, az uniós jogszabályokkal vagy az országos törvénykezéssel összhangban.

Nem hatályos a fent említett jogok gyakorlása abban az esetben, ha az adatfeldolgozás az alábbi célokból szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának gyakorlása;

(b) jogi kötelezettség teljesítése, amely előírja az adatfeldolgozást, összhangban az országos vagy EU-s törvénykezésével, vagy közérdekű feladat teljesítése;

(c) a közegészségügy területén fennálló közérdek miatt;

(d) közérdekű archiválás, tudományos vagy történelmi kutatások vagy statisztikai célokból, amennyiben a gyakorolható jog lehetetlenné teheti vagy súlyosan befolyásolhatja a vonatkozó feldolgozási célkitűzések teljesítését;

(e) jog meghatározása, gyakorlása vagy védelme a bíróságon.

d. Adatfeldolgozás korlátozásának joga

Önnek jogában áll az adatfeldolgozást korlátozni, ha fennáll az alábbi helyzetek valamelyike:

(a) az érintett személy kifogásolja az adatok pontosságát arra az időszakra, amely lehetővé teszi az üzemeltető számára az adatok pontosságának ellenőrzését;

(b) a feldolgozás törvénytelen, és az érintett személy ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználás korlátozását;

(c) az üzemeltetőnek nincs szüksége személyes adatok feldolgozására, de az érintett személy kéri az adatokat jogok bíróságon való meghatározása, gyakorlása vagy védelme céljából;

(d) az érintett személy ellenszegült az adatfeldolgozásnak, a 21. cikkely (1) bekezdésnek megfelelően, az ellenőrzött időszakra, abban az esetben, ha az üzemeltető törvényes jogai érvényesülnek az érintett személy jogaival szemben.

e. Adatok hordozhatóságához való jog

Önnek jogában áll az Önnel kapcsolatos személyes adatok birtokába jutni, amelyek a jelenleg használat strukturált formában kerültek szolgáltatásra, és amelyek automatikusan leolvashatók, illetve továbbíthatók másik üzemeltető részére, anélkül, hogy akadályozná azt az üzemeltetőt, akinek a személyes adatok továbbításra kerültek, abban az esetben, ha:

(a) az adatfeldolgozás beleegyezésen alapszik, a 6.1 cikkely (a) betűjének értelmében;

(b) az adatfeldolgozás automatizált eszközök által töténik.

Az adatok hordozhatóságának gyakorlásakor az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik üzemeltetőtől a másikhoz továbbítsák, ha ez technikailag lehetséges.

f. Tiltakozás joga

Önnek joga van az adatfeldolgozásnak ellenállni, figyelembe véve az Ön sajátos helyzetét, a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (e) vagy (f) betűje alapján, beleértve a profil létrehozását is, ezen rendeletek alapján.

Ebben az esetben, a személyes adatok nem kerülnek feldolgozásra, kivéve ha törvényes és elmúlaszthatatlan okok állnak fenn, amelyek az adatfeldolgozást indokolják, és amelyek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival szemben érvényesülnek, vagy jogok bíróságon való meghatározása, gyakorlása vagy védelme céljából. Abban az esetben, ha a személyes adatok feldolgozásának célja direkt marketing, Ön bármikor jogosult az Ön személyes adatainak ezen célból való feldolgozását megtagadni, beleértve profil létrehozását, ha ez az adott szolgáltatáshoz kapcsolódik.

g. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profil létrehozását is

Önnek joga van ahhoz, hogy vesse alá magát olyan automatizált döntéshozatalon alapuló döntésnek, ideértve a profilok létrehozását is, amelynek joghatásai lehetnek az Ön személyét illetően, vagy amelyek jelentősen érinthetik Önt. A fenti rendelkezések nem hatályosak abban az esetben, ha a döntés:

(a) az érintett személy és Ön közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;

(b) az Európai Unió vagy az országos törvénykezés engedélyét élvezi, és amely meghatározza az érintett személy jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére szolgáló megfelelő intézkedéseket is;

(c) az Ön kifejezett beleegyezésén alapszik.

h. Visszavonási jog

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezelés megállítása érdekében, amely adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

i. Panaszbenyújtási jog

Panasz benyújtásának joga a Személyes adatok feldolgozását felügyelő országos hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az adatfeldolgozás a GDPR megsértését jelenti.

9. Kapcsolattartás és adattámogatás

A fent említett jogait Ön írásos, keltezett, aláírt kérvény alapján gyakorolhatja, amely kérvényt megküldi nekünk az alábbi címre:
S.C. Szőnyegszerviz (Kft.), székhelye: Miercurea Ciuc/ Csíkszereda, Rét utca 83. szám, Harghita/Hargita megye, Telefon: 0725 984 970, E-mail: office@szonyegszerviz.ro
.